แบบฟอร์มรับสมัครงาน

ประวัติส่วนบุคคล Profile
ชาย : Men หญิง : Woman อื่นๆ : Other
Calendar
Calendar
Calendar
ของตัวเอง : Yourself เช่า : Rental ของบิดา : Your family อาศัยผู้อื่น : Live with Other หอพัก : Flat อื่นๆ : Other
เคย : Yes ไม่เคย : No
ครอบครัว Family
โสด : Single สมรสแล้ว : Married แยกกันอยู่ : Separate หย่าร้าง : Divorce หม้าย : Widowed
ประวัติการศึกษา Education
ประวัติการทำงาน : Experience
พร้อม ไม่พร้อม
มีรถยนต์เป็นของตัวเอง จักรยานยนต์ มีใบขับขีรถยนต์ มีใบขับขี่จักรยานยนตร์
เคย : Yes ไม่เคย : No
Calendar